Zajęcia dydaktyczne wykonane w roku akademickim 2015/2016

WYDZIAŁ BIOLOGII UAM

System BIOSt

Zaloguj się

Login Hasło

Przypomnij hasło...

Uwaga! Jeœli chcesz wprowadzić zmiany/uzupełnienia po terminie (27.11) koniecznie poinformuj o tym dziekanat.Kontakt

Uwagi i zapytania merytoryczne prosimy przesyłać na ten adres.

Uwagi i zapytania związane z obsługą strony prosimy przesyłać na ten adres.

Struktura formularza

Formularz składa się z dwóch części:

- pierwsza zawiera dane osobowe, wymiar pensum oraz liczbę planowanych w roku 2015/2016 godzin dydaktycznych,

- w drugiej należy zamieścić wykaz realizowanych w tym roku przedmiotów.

Kolejność działań

1. Sprawdzenie/uzupełnienie danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko i miejsce zatrudnienia).

2. Podanie wymiaru pensum wraz z informacją o ew. zniżce.

3. Wprowadzenie liczby godzin dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w roku akademickim 2015/2016.

Na prawo od pola ‘Godzin planowanych' znajduje się pole w którym wyświetlana jest suma godzin planowanych poszczególnych przedmiotów. Jeśli suma odbiega od wartości podanej w polu ‘Godzin planowanych' napis jest wyświetlany w czerwonym kolorze.

4. Dołączenie, w odpowiednich miejscach, wykazu przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2015/2016.

Przedmioty zostały podzielone na cztery grupy:

A. Studia stacjonarne na wydziale macierzystym

B. Studia niestacjonarne na wydziale macierzystym

C. Studia stacjonarne na innym wydziale

D. Studia niestacjonarne na innym wydziale

Podczas dodawania przedmiotów realizowanych na Wydziale Biologii (A i B) można je wybierać z wykazu przedmiotów opracowanego na podstawie Planu studiów na rok 2015/2016. Jeśli przedmiotu nie ma w wykazie można wprowadzić nazwę ‘ręcznie' w zakładce ‘Inny przedmiot'.

Oprócz nazwy przedmiotu należy określić kod Wydziału, kod kierunku/specjalności, rok studiów, typ zajęć, liczbę studentów lub liczbę grup, liczbę godzin zaplanowanych.

Dodając przedmiot prowadzony na innych wydziałach UAM, wszystkie dane należy wprowadzić ‘ręcznie' w polach, które pojawią się po ‘kliknięciu' polecenia ‘Dodaj przedmiot'. Pełną nazwę przedmiotu, kody USOS Wydziału oraz Kierunku/specjalności można sprawdzić wybierając opcję ‘Szukaj przedmiotu'.

Zapisywanie danych

Dane należy zapisywać wciskając przycisk ‘Zapisz dane' z wizerunkiem dyskietki. Operację zapisu można powtarzać dowolną ilość razy, zalecamy ją zwłaszcza po wprowadzeniu danych ‘ręcznie' do pól z informacją o liczbie godzin itp.

Po zapisaniu danych pozostają one w bazie – będą widoczne i dostępne do ew. edycji po ponownym zalogowaniu się do strony.

Generowanie pliku Worda

Formularze zgodne ze wzorem opracowanym przez Dział Nauczania należy, po uzupełnieniu wszystkich danych, wygenerować wciskając przycisk ‘Utwórz plik Worda'.

Poprawki

Jeśli konieczne będą poprawki prosimy nie nanosić ich w utworzonym wcześniej pliku Worda. Należy zalogować się do strony, wprowadzić zmiany a następnie, po ich zapisaniu, wygenerować nowy dokument ze sprawozdaniem (MSWord).

Wydział Biologii UAM, 2013 | Odwiedzin: 15205 | Oprogramowanie: R. Bajaczyk